Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, herkes, kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını talep etme hakkına sahiptir. Söz konusu anayasal hakkın kullanılması kapsamında, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yayımlanmıştır. 25 Mayıs 2018’de Avrupa Birliğinde “the European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR)” yürürlüğe girecektir. Derneğimiz de söz konusu Kanuna(KVKK) ve Avrupa Birliği GDPR a uyum konusunda gerekli özeni göstermiş “PMI TR Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” çalışmalarını başlatmıştır.

İlgili Kanun uyarınca kişisel verileri tarafımızca işlenen kişiler kendileri ile ilgili olarak derneğimize işlenen bilgiler hakkında bilgi talep edebilir, bu bilgilerin ne amaçla toplandığı, ne şekilde kullanıldığı ve yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir, bu bilgilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde düzeltilmesini veya güncellenmesini isteyebilir ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmış olması halinde aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde silinmesini talep edebilir.